Casa de cadouri Mirelli

Transport Gratuit la comenzi mai mari de 250 lei

Caută

Transport gratuit la comenzi peste 250 lei Ambalare cadou Felicitari personalizate 

POLITICA GDPR

 I. Generalităţi

Art. 1. (1) „AMARANDI BUSINESS SRL“ AD (SA) (numită în continuare în scopul conciziei “Societatea”) este o societate pe acţiuni înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Agenţia de Înregistrare având CUI: 29030166, având sediul social şi adresa de management: Drum Binelui Nr. 205D, Sectorul 4, Bucuresti, Bucuresti, având obiectul principal de activitate: comerţ on-line cu haine şi accesorii.

(2) Compania este operator de date personale, prelucrând datele cu caracter personal în legătură cu activitatea sa şi numai definind obiectivele şi mijloacele de procesare ale acesteia.

(3) Angajatul însărcinat cu protecţia datelor personale fiind: e-mail: mirellicompany@gmail.com

Art. 2. Prezenta politică de confidenţialitate şi privind cookies-urile (“Politica”) oferă informaţii despre datele personale pe care Compania le prelucrează şi despre termenii şi condiţiile conform cărora persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate îşi exercită drepturile.

Art. 3. În scopurile prezentei Politici:

 1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă: persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. “prelucrarea” datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea”
 3. „restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora
 4. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 5. „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
 6. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 7. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 8. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 9. „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

 

 1. „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 2. „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 3. „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

Art. 4. Principiile legate de prelucrarea datelor personale sunt:

 1. principiul legalităţii, echităţii şi transparenţei faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”) – strângerea datelor personale trebuie să fie în limita necesarului; Informaţiile sunt colectate în mod legal şi obiectiv;
 2. principiul reducerii la minimum a datelor precum şi a limitării legate de scopuri şi de stocare – datele personale nu trebuie folosite în scopuri diferite de cele pentru care au fost strânse cu excepţia consimţământului persoanei sau în cazurile explicit prevăzute de lege. Datele personale trebuie stocate pentru o perioadă nu mai lungă de necesarul în scopurile pentru care sunt prelucrate datele personale;
 3. principiul exactităţii – datele personale trebuie să fie precise, exacte, complete şi actualizate, în măsura în care acest lucru este necesar în scopurile în care acestea sunt prelucrate;
 4. principiul integrităţii şi confidenţialităţii – datele personale trebuie prelucrate într-o modalitate care să garanteze nivelul potrivit de siguranţă a datelor personale, inclusiv protecţie împotriva prelucrării nepermise sau nelegale şi împotriva pierderii întâmplătoare, distrugerii sau deteriorării, fiind aplicate măsuri potrivite tehnice sau organizatorice.

Art. 5. Datele personale ale clienţilor – persoane fizice ale magazinului on-line al societăţii Amarandi Business SRL, www.mirelli.ro sunt prelucrate în registrul “Contractanţi” şi în special în sub-registrul “Utilizatori conform Legii privind protecţia datelor personale”, sub-registrul „Vânzători SFP” şi registrul ”Audio Înregistrări”.

 

II. SUB-REGISTRUL “UTILIZATORI CONFORM LEGII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE”

Art. 6. (1) În sub-registrul “Utilizatori conform Legii privind protecţia datelor personale”sunt prelucrate următoarele categorii de date personale:

 

 1. prenume şi nume;
  2. e-mail;
  3. adresa;
  4. sex;
  5. telefon;
  6. IP adresa – locaţie;
  7. IBAN al utilizatorului – pentru returnarea sumelor respective de bani în cazul reclamaţiilor şi/sau renunţării la contract.
  8. numărul comenzii utilizatorului

 

(2) Datele conform alin. 1, p. 1, 2, 3, 5, 7 şi 8 se prelucrează pe baza art. 6, al. 1 litera b) din GDPR cu scopul de a exercita contractul din distanța încheiat între Societatea și un utilizator în sensul Directivei 2011/83 / UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13 / SE a Consiliului și a Directivei 1999/44 / SE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577 / SE a Consiliului și a Directivei 97/7 / SE a Parlamentului European și a Consiliului scopul de a încheia același contract. Datele sunt prelucrate și pentru a îndeplini obligațiile Societății rezultate din Legea Contabilității din Bulgaria, care este accesibilă pe următorul site: https://www.minfin.bg/en/998?p=1

 

(3) Datele conform alin. 1, p. 1, 2, 4, 5 şi 6 vor fi prelucrate cu scopuri de marketing şi în temeiul interesului legal al Societăţii şi numai după acordarea consimţământului explicit pentru prelucrarea acestora pentru activităţi de marketing. Consimţământul conform propoziţiei anterioare va fi acordat în formă electronică prin bifarea pe pagina de start a paginii web a Societăţii sau de la profilul utilizatorului din meniul “Setări”. Consimţământul acordat în ordinea acestei prevederi poate fi retras de către utilizator oricând prin bifarea pe pagina de start a paginii web a Societăţii sau de la profilul utilizatorului din meniul “Setări”

(4) La acordarea expresă a consimțământului în formă electronică prin marcarea pe pagina de pornire a site-ului web al companiei sau de către profilul utilizatorului în meniul „Setări” de către un utilizator pentru prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing, utilizatorul este de acord cu datele specificate la alin. 3 să fie procesate în scopul oferirii de bunuri și servicii consumatorului prin e-mail, telefon și / sau prin buletinul informativ trimis prin e-mail, consultare în scopul cercetării bunurilor oferite, precum și pentru efectuarea analizelor de afaceri , urmărirea comportamentului consumatorului, a preferințelor acestuia din urmă, precum și a publicității produselor și serviciilor oferite de administrator, precum și a celor ale partenerilor săi.

 (5) Societatea nu are acces la date privind carduri bancare nici la datele de autentificare necesare pentru efectuarea plăţilor cu carduri de credit sau de debit sau prin conturi în ePay.bg şi în nici un fel nu le înregistrează sau stochează.

(6) Datele conform alin. 1, p. 6 vor fi prelucrate cu scopuri de marketing şi în temeiul interesului legal al Societăţii şi numai după acordarea consimţământului explicit pentru prelucrarea acestora pentru activităţi de marketing prin folosirea de cookies-uri. Consimţământul conform propoziţiei anterioare va fi acordat în formă electronică prin bifarea în banda de jos pe pagina de start a paginii web a Societăţii sau de la meniul “Setări cookies”. Consimţământul acordat în ordinea acestei prevederi poate fi retras de către utilizator oricând prin bifarea din meniul “Setări cookies”

(7) În cazul în care utilizatorul îşi acordă consimţământul explicit pentru prelucrarea datelor sale personale pentru activităţi de marketing prin folosirea de cookies-uri, în formă electronică prin marcare în bara de jos pe pagina inițială a site-ului Societății sau din profilul utilizatorului din meniul “Setări de cookie-uri”, utilizatorul îşi acordă consimţământul ca datele indicate în alin. 6 să fie prelucrate în vederea urmăririi conduitei sale, preferinţelor sale, precum şi publicitate.

Art. 7. (1) Datele personale din sub-registrul “Utilizatori conform Legii privind protecţia datelor personale” sunt prelucrate pe suport digital.

(2) Datele personale conform art. 6, alin. 2 din Politică vor fi introduse de utilizatori într-un software special elaborat de comenzi şi vor fi stocate în format digital pe server închiriat de către Societate, localizat în Republica Bulgaria, pentru un termen de 10 ani, începând din 1 ianuarie a anului următor apariţiei relaţiei contractuale respective, în temeiul art. 12, alin. 1, p. 2 din Legea bulgară a contabilităţii, care este disponibilă pe următorul site: https://www.minfin.bg/en/998?p=1 După expirarea termenului de depozitare şi în cazul în care nu există documente ce trebuie predate în Arhiva de stat a Republicii Bulgaria, toţi purtătorii de date din registru vor fi distruse prin metoda potrivită, inclusiv şi ştergerea copiilor digitale de rezervă.

(3) Datele personale conform art. 6, alin. 3 (cu excepţia adresei IP) din Politică, vor fi introduse de utilizatori într-un software special elaborat de comenzi şi vor fi stocate pentru termenele indicate mai jos în art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 şi art. 13 din Prezentele Politici. 

Art. 8. (1) Administratorul încredinţează sarcina prelucrării datelor personale prevăzute de art. 6, alin. 1, p. 1 până la 5, inclusiv şi p. 7 din Prezentele Politici în sub-registrul “Utilizatori conform Legii privind protecţia datelor personale” unor persoane angajate prin contract de muncă. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care prelucrează datele vor fi detaliate în fişa postului pentru fiecare dintre acestea.

2) Administratorul furnizează un volum minim de date cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 3 și 5, în scopul serviciilor de curierat pentru executarea unui contract pentru astfel de companii de curierat autorizate din țara respectivă de localizare a consumatorului.
(3) În scopul stocării și prelucrării reclamațiilor consumatorilor din Germania și Austria și din motive de executare a unui contract cu un astfel de subiect, administratorul atribuie prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 3 și 5 ale unui procesator – Societate cu sediul social în Austria.

 (4) Acces la datele cu caracter personal al unei persoane din subregistru „Utilizatori sub CPA” va fi acordat terților prin ordin al unui organ european competent de aplicare a legii, instanță și / sau pe baza unui act normativ specific.
Art. 9. (1) În scopul furnizării de servicii prin telefonie virtuală sau telefonie „cloud” (telefonie VoIP bazată pe cloud) și înregistrarea tuturor conversațiilor și mesajelor telefonice schimbate între Companie și consumatori și pe baza unei relații contractuale între Compania și un furnizor autorizat al serviciilor menționate, administratorul poate dezvălui un volum minim de date cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 2, articolul 4 și articolul 5 din prezenta politică către furnizorul de telefonie virtuală sau „cloud” (telefonie VoIP bazată pe cloud).

(2)Datele prevăzute de alin. 1 vor fi stocate în format electronic pe servere amplasate în Republica Federală Germania şi respectând cerinţele legislaţiei aplicabile în UE şi SEE în privinţa protecţiei datelor personale. Termenul de stocare a datelor de către persoana care le prelucrează, conform alin. 1 este de până la 6 (șase) luni.
Art. 10. (1) În scopul implementării unui sistem de ticketing la Centrul pentru clienți / Departamentul de servicii pentru clienți, incl. înregistrarea mesajelor electronice de la și către utilizatori și pe baza unui contract încheiat cu un astfel de subiect, administratorul atribuie prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 2, articolul 4 și articolul 5 din această politică a procesorului.

2) Datele conform alin. 1 sunt stocate în format digital pe servere localizate pe teritoriul SUA şi respectând cerinţele legislaţiei aplicabile pe teritoriul UE privind protecţia datelor personale şi pe baza clauzelor contractuale standard. Termenul de stocare a datelor de către persoana care le prelucrează, conform alin. 1 este de până la 6 luni.
Art. 11. (1) În scopul cercetării satisfacției clienților și pe baza unui contract pentru furnizarea acestor servicii, administratorul atribuie prelucrarea unui volum minim de date cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 2 și articolul 6 din prezenta politică a procesatorului său – Societate cu sediul social în UE.

(2) Datele conform alin. 1 sunt stocate în format digital pe servere localizate pe teritoriul SUA şi respectând cerinţele legislaţiei aplicabile pe teritoriul UE privind protecţia datelor personale şi pe baza clauzelor contractuale standard. 1 este de 90 ( nouăzeci) de zile.

Art. 12 (1) În scopul cercetării satisfacției clienților și pe baza unui contract pentru furnizarea acestor servicii, administratorul atribuie prelucrarea unui volum minim de date cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 2 și articolul 8 din prezenta politică a procesatorului său – Societate cu sediul social în UE.
(2) Datele conform alin. 1 sunt stocate în format digital pe servere localizate pe teritoriul SUA şi respectând cerinţele legislaţiei aplicabile pe teritoriul UE privind protecţia datelor personale şi pe baza clauzelor contractuale standard. 1 este de 6 luni.

Art.13 (1) În scopul furnizării funcționalității de căutare pe site-ul web al Societăției (și anume: posibilitatea de a găsi articole specifice pe anumiți parametri, acces ușor ulterior și analiza intereselor consumatorilor), în virtutea unei relații contractuale între acesta din urmă și Societate cu astfel de subiect și cu acordul explicit prealabil al unui utilizator în temeiul art. 6 alin. 4 din prezenta politică, și anume în format electronic, marcând pe pagina de pornire a site-ului web al Companiei sau prin profilul utilizatorului din meniul „Setări”, Administratorul atribuie prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, punctul 6 al procesatorului său – Societate cu sediul în UE.

 

(2) Datele de la alin. 1 va fi procesat în format electronic în cadrul Uniunii Europene, al statelor contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în UE privind protecția datelor cu caracter personal și posibila aplicare a standardului clauze contractuale aprobate de Comisia Europeană. Termenul de stocare a datelor pentru utilizatori de către procesor conform alin. 1 coincide cu termenul de valabilitate al raportului juridic contractual dintre procesator și Societatea.

Art. 14. (1) La acordul explicit furnizat de un consumator prin ordinul art. 6 alin. 4 din prezenta Politică, și anume în format electronic, marcând pe pagina de pornire a site-ului web al Companiei sau prin profilul utilizatorului din meniul „Setări”, administratorul atribuie prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1, articolele 1, 2, articolele 4 și articolele 6 din Sosyo Plus Bilgi Bil. Tehn. Dan. Hiz. Tic. A.Ș., cu sediul social și adresa conducerii Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. Nu: 3 D: 1 Kağıthane / İSTANBUL, Turcia („Insider”) în virtutea unei relații contractuale între aceasta din urmă și Societatea cu subiectul: furnizarea de servicii de marketing legate de marketingul direct (trimiterea de mesaje pentru promoții, campanii sau vânzări de anumite bunuri printr-un buletin informativ primit prin e-mail sau primesc astfel de informații prin telefon), efectuând analize de afaceri și cercetând comportamentul consumatorilor pe site-ul web al Societății. Serviciile din interior sunt furnizate prin tehnologii care includ luarea automată de decizii și profilarea pentru a se asigura că utilizatorii se bucură de cea mai plăcută și eficientă utilizare a site-ului. Aceste tehnologii pot avea acces și la date legate de vârsta utilizatorului, de produsele selectate, precum și de valoarea acestora. Consimțământul oferit de utilizator în conformitate cu această prevedere poate fi retras de utilizator în orice moment prin marcarea pe pagina de pornire a site-ului web al Societății sau prin contul său din meniul „Setări”.

(2) Datele prevăzute la alin. 1 se prelucrează în format electronic în cadrul Uniunii Europene, statele contractante în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Termenul de stocare a datelor pentru utilizatori coincide cu perioada în care există un contract valabil între Societate și procesator. Insiderul poate externaliza subcontractarea în Turcia sau în alte țări din afara UE și a SEE. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în UE privind protecția datelor cu caracter personal și în cazul transferului în afara UE – pe baza clauzelor contractuale standard și în aplicarea normelor tehnice și organizaționale măsuri de protecție a datelor.

Art. 15. (1) La acordul explicit acordat de un consumator prin ordinul art. 6 alin. 4 din prezenta Politică, și anume – în formă electronică prin marcarea pe pagina de pornire a site-ului web al Societăției sau prin profilul utilizatorului din meniul „Setări”, utilizatorii primesc notificări despre promoții, campanii sau vânzări ale anumitor bunuri printr-un buletin informativ primit prin e-mail sau să primească astfel de informații prin telefon, sunt investigate comportamentul lor pe site și preferințele lor.

(2) Persoanele care prelucrează datele în scopul efectuării acțiunilor prevăzute la alin. 1, cu excepția la care se face referire la art. 9 la art. 15 persoane sunt, de asemenea, persoane angajate în cadrul contractului de muncă cu Societatea. Drepturile și obligațiile pentru prelucrarea datelor în conformitate cu precedentul pedeapsa se stabilește în fișele de post ale persoanelor.

Art. 16. (1) Activitățile de marketing legate de analiza comportamentului consumatorului și de publicitate cu acordul explicit dat prin ordinul art. 6 alin. 6, și anume în format electronic, marcând în bara de mai jos pe pagina de pornire a site-ului web al Societăției sau din meniul „Setări cookie”. din această politică se efectuează și prin prelucrarea datelor care nu permit identificarea unei persoane (de exemplu, nume, prenume, număr de telefon, adresă etc.), și prin activitatea utilizatorului prin intermediul browserului prin așa-numitul. cookie-uri sau bannere publicitare care conțin următoarele informații:

1. evenimente legate de activitatea site-ului web al Societăției (număr de pagini vizualizate pe site, produse vizualizate pe site, căutări pe site-ul companiei);
2. informații legate de dispozitivul utilizatorului (tipul dispozitivului, sistemul de operare și versiunea);
3. locația aproximativă extrasă din adresa IP.

(2) Activitățile prevăzute la alin. 1 sunt efectuate prin așa-numitele „cookie-uri”, care sunt utilizate de către Societate sau de terți – parteneri ai Societăției. Cookie-urile sunt pachete mici de informații trimise de pe paginile unui site web către browserul unui utilizator și stocate pe dispozitivul său. În plus față de cookie-uri, în unele cazuri, Societatea poate utiliza și marcatorii de pixelisau alte tehnologii similare. Marcatori de pixeli sunt imagini mici, care pot fi incluse în site-urile, serviciile, aplicațiile și comunicațiile companiei, care funcționează în mod normal împreună cu cookie-urile. Toate aceste tehnologii sunt denumite cookie-uri în această Politică de confidențialitate și cookie-uri.

(3) Societatea folosește două tipuri de cookie-uri: necesare și funcționale. În consimțământul său explicit pentru utilizarea cookie-urilor în temeiul art. 6 alin. 6 din prezenta Politică, și anume în format electronic, bifând în bara de mai jos de pe pagina de pornire a site-ului web al Societăției sau din meniul „Setări cookie”. Furnizarea sau retragerea consimțământului nu se aplică utilizării cookie-urilor necesare, deoarece fără ele, site-ul companiei nu poate funcționa.

(4) Pentru prelucrarea datelor prevăzute la alin. 1 prin cookie-uri și bannere publicitare pe care utilizatorul trebuie să le furnizeze.

Art. 17. După acordul explicit al unui utilizator în formă electronică, completând datele pentru cardul de debit sau de credit pentru plăți și apăsând butonul „Plătiți și salvați cardul” atunci când alegeți o metodă de plată pentru o comandă, datele pentru cardul de plată este anonimizat sub forma unui jeton, care este activat automat dacă doriți să plătiți cu același mijloc de plată pentru achizițiile ulterioare, pentru a îndeplini contractul la distanță, precum și pentru confortul utilizatorului. Când completați datele cardului și apăsați butonul „Plătiți și salvați cardul”, întreaga cantitate de date despre cardul utilizatorului va fi stocată și prelucrată de la un operator extern licențiat de servicii bancare și financiare, care este și administratorul real primite pentru cardul utilizatorului. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul ca datele de pe cardul său să fie prelucrate contactând operatorul și să solicite ștergerea, conform regulilor acestuia din urmă, disponibile pe site-ul său oficial, sau să marcheze o cerere de ștergere a datelor de pe cardul său profilul utilizatorului AMARANDI, din secțiunea „Setări”. Societatea „AMARANDI BUSINESS” SRL stochează doar date pseudonime despre cardul utilizatorului, care nu pot duce la identificarea sa de către el însuși sau la o încălcare a drepturilor sale în temeiul ORD.

Art. 18. Cookies-urile necesare asigură funcţionalitatea paginii web asigurând posibilitatea de acces la profilul utilizatorului respectiv pe pagina web şi pentru prelucrarea comenzilor făcute, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire cookie

Furnizor

Felul

Termen de stocare

Loc de stocare

1

debug

mirelli.ro

HTML

Neîntrerupt

Romania

2

io

mirelli.ro

HTTP

Până la expirarea sesiunii

Romania

3

History.store

mirelli.ro

HTTP

Până la expirarea sesiunii

Romania

4

RX_SESS

mirelli.ro

HTTP

Până la expirarea sesiunii

Romania

5

__tld__

mirelli.ro

HTTP

Până la expirarea sesiunii

Romania

6

_hjIncludedInSample

mirelli.ro

HTTP

Neîntrerupt

Romania

7

em_cdn_uid

mirelli.ro

HTTP

1 an

Romania

8

em_p_uid

mirelli.ro

HTTP

1 an

Romania

9

rx_cpl

mirelli.ro

HTTP

9 ani

Romania

10

rx_fp

mirelli.ro

HTTP

9 ani

Romania

11

rx_sfp

mirelli.ro

HTPP

9 ani

Romania

 

Artă. 19. (1) Cookie-urile funcționale colectează informații despre preferințele, interesele și comportamentul utilizatorilor site-ului. Acest lucru permite Companiei să personalizeze conținutul oferit și să identifice și să elimine rapid diverse probleme. Prin aceste cookie-uri, Societatea primește informații cu privire la modul de a face site-ul mai convenabil pentru utilizatori și de a face șederea lor pe site mai plăcută. Cookie-urile funcționale sunt de două tipuri principale – analitice și publicitare.

2) Cookie-urile de analiză colectează informații statistice despre traficul site-ului, cum ar fi numărul de vizite, popularitatea paginii, sursele de trafic, timpul de nefuncționare și timpul de ieșire. modul în care utilizatorii obțin trafic, astfel încât să putem evalua și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Datele colectate de cookie-uri sunt complet anonimizate și nu pot fi utilizate pentru identificarea utilizatorilor. Societatea colectează informații prin cookie-uri analitice pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului site-ului. Cookie-urile analitice utilizate de companie – partenerii săi și terți – sunt următoarele:

 

№ după rând

Denumire cookie

Furnizor

Tip

Termen de stocare

Loc de stocare

1

_ga

google-analytics.com

HTTP

2 ani

Romania

2

_gat

google-analytics.com

HTTP

Până la expirarea sesiunii (1 minut)

Romania

3

_gid

google-analytics.com

HTTP

Până la expirarea sesiunii (1 minut)

Romania

4

collect

google-analytics.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii 

UE

5

I

www.yandex.ru

HTTP

1 an

Federația Rusă

6

yandexuid

www.yandex.ru

HTTP

1 an

Federația Rusă

7

yabs-sid

www.yandex.ru

HTTP

Până la expirarea sesiunii

Federația Rusă

8

__zlcmid 

www.useinsider.com

HTTPS

3 luni

SUA

9

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 an

SUA

10

ins-test-cookie

www.useinsider.com

HTTPS

Până la expirarea sesiunii

SUA

11

insdrPushCookieStatus

www.useinsider.com

HTTPS

1 zi

SUA

12

native-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 an

SUA

13

push-request-sent

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

14

migratedSDK

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

15

isVAPID

www.useinsider.com

HTTPS

1 an

SUA

16

INSOPTOUT

www.useinsider.com

HTTPS

1 an

SUA

17

customDataSet

www.useinsider.com

HTTPS

30 zile

SUA

18

ins-storage-version

www.useinsider.com

HTTPS

1 an

SUA

19

first-permission-impression

www.useinsider.com

HTTPS

1 an

SUA

20

ins-gaSSId

www.useinsider.com

HTTPS

30 minute

SUA

21

insdrSubsId

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

22

insdrSubsIdCreateDate

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

23

campaignId-countdownId-until

www.useinsider.com

HTTPS

1 ora

SUA

24

insdrDH

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

25

insdrAuth

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

26

insdrPayloadComplete

www.useinsider.com

HTTPS

60 zile

SUA

27

ins-c

www.useinsider.com

HTTPS

N/A

SUA 

 

 

3) Cookie-urile publicitare sunt create de companii cu care Societatea lucrează pentru a îmbunătăți eficiența campaniilor sale publicitare. Prin intermediul acestora, Societatea primește informații despre interesele consumatorilor pentru a afișa reclame ușor de utilizat. Cookie-urile publicitare ale site-ului sunt următoarele:

№ după rând

Denumire cookie

Furnizor

Tip

Termen de stocare

Loc de stocare

1

ads/conversion/#

google.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

UE

2

fr

facebook.com

HTTP

3 luni

Olanda

3

IDE

doubleclick.net

HTTP

18 luni

UE

4

Impression.php

facebook.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

Olanda

5

mid

instagram.com

HTTP

20 ani

Olanda

6

rur

instagram.com

HTTP

Până la expirarea sesiunii

Olanda

7

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

Până la expirarea sesiunii

UE

8

tr

facebook.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

Olanda

9

impression.php

facebook.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

Olanda

10

wd

facebook.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

Olanda

11

dpr

facebook.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

Olanda

12

sb

facebook.com

Pixel

2 ani

Olanda

13

datr

facebook.com

Pixel

2 ani

Olanda

14

reg_fb_ref

facebook.com

Pixel

Neîntrerupt

Olanda

15

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

UE

16

ads/user-lists/#

google.com

Pixel

Până la expirarea sesiunii

UE

17

csrftoken

instragram.com

HTTP

1 an

Olanda

18

CAMPAIGN_LEAD

mirelli.eu

HTTP

90 zile

romania

19

gp_s

glami.bg

Pixel

30 zile

Republica Cehă

20

gp_e

glami.bg

Pixel

30 zile

Bulgaria

21

glm_usr

glami.bg

Pixel

1 an

Bulgaria

22

glm_usr_tmp

glami.bg

Pixel

1 an

Bulgaria

23

u

creativecdn.com

HTTP

1 an

Olanda, SUA

24

ts

creativecdn.com

HTTP

1 an

Olanda, SUA

25

wph a

wp.pl

Pixel

2 ani

Romania

26

wph s

wp.pl

Pixel

30 zile

Polonia

27

wph st

wp.pl

Pixel

24 ore

Polonia

28

atid2

mirelli.eu

HTTP

30 zile

Romania

29

ath2

mirelli.eu

HTTP

30 zile

Romania

30

atu

mirelli.eu

HTTP

30 zile

Romania

31

ats

dmirelli.eu

HTTP

30 zile

Romania

32

att

mirelli.eu

HTTP

30 zile

Romania

33

side

seznam.cz

Pixel

30 zile

Republica Cehă

34

Click-[advertiser ID]   

seznam.cz

Pixel

30 zile

Republica Cehă

35

redirect-668

www.shopalike.hu

HTTP

60 zile

Germania

36

redirect-1071

www.shopalike.pl

HTTP

60 zile

Germania

 

Art. 20. Utilizarea site-urilor web și a cookie-urilor acestora este un proces dinamic care urmărește să ajungă din urmă și să îndeplinească comportamentul consumatorului pe Internet. Prin urmare, în diferite momente (capcane, perioade promoționale etc.), Societatea poate utiliza următoarele site-uri web și cookies acestora:

      1.Google Analytics – un serviciu de analiză web oferit de Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, care utilizează cookie-uri stocate pe calculătorul sau pe dispozitv mobil (Android Advertising Identifier or Advertising Identifier for iOS) al utilizatorului pentru a face posibilă analiza utilizării site-ului de către utilizatori. Informațiile despre utilizarea acestui site, obținute prin cookie-uri, sunt transmise și stocate de Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland (procesor de date) pe servere situate în Uniunea Europeană. Datele care ajung la Google Analytics sunt pseudonime pe platforma electronică a companiei conform art. 12, alin. 1 din prezenta politică. În virtutea relației sale contractuale cu Google Ireland Limited. Societatea îl desemnează să utilizeze aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a compila activități web și pentru a oferi operatorului site-ului alte servicii legate de utilizarea site-ului și utilizarea internetului către site-ul Societății. Google Ireland Limited. nu va asocia adresa IP trimisă de browserul utilizatorului prin Google Analytics cu alte date stocate de Google Ireland Limited. Google LLC prelucrează datele în conformitate cu cerințele legislației UE aplicabile privind protecția datelor și pe baza clauzelor contractuale standard. Puteți găsi informații detaliate despre modul în care Google gestionează datele atunci când utilizați site-ul sau aplicația noastră, urmând acest link: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/partners/.

 1. Google AdWords – serviciu de re-marketing şi îndreptarea conduitei prestat de Google LLC., 1600

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Cu acest serviciu activitatea publicitară   www.mirelli.eu ia legătura cu reţeaua publicitară AdWords prin “cookies”. Informaţiile privind folosirea acestei pagini web obţinute prin cookies-uri se transmite şi se stochează de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (persoana ce prelucrează datele) pe servere localizate pe teritoriul UE. Google LLC prelucrează datele respectând cerinţele legislaţiei aplicabile pe teritoriul UE privind protecţia datelor personale şi pe baza clauzelor contractuale standard.

 1. Facebook şi Instagram – aceasta aplicaţie foloseşte Social Plugins („Plugins“) ale reţelei

sociale facebook.comşi instragam.com, întreţinute de Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Plugins sunt recunoscute prin logo-urile Facebook (alb „f“ pe fond albastru sau „deget mare ridicat în sus“) sau sunt marcate prin„Facebook Social Plugin”.

În momentul accesării de către un utilizator a unei pagini web, browser-ul acestuia va face imediat legătura directă cu serverele Facebook. Conţinutul acestui Plugin va fi redat în mod direct din Facebook spre browser-ul utilizatorului care-l va conecta la pagina web.

Prin conectarea cu aceste Plugins, Facebook primeşte informaţii că pagina respectivă web a Societăţii sau a platformei a fost vizitată. Dacă un utilizator şi-a accesat profilul de Facebook, Facebook poate conecta aceasta accesare la profilul utilizatorului respectiv. Dacă un utilizator interacţionează cu aceste Plugins-uri (spre exemplu dacă apăsaţi butonul “Like” sau scrieţi un comentariu), informaţiile respective vor fi transferate de îndată de la browser-ul utilizatorului spre Facebook şi vor fi stocate acolo. Dacă utilizatorul nu este înregistrat pe Facebook, totuşi există posibilitatea ca Facebook să afle adresa sa de IP şi să-l stocheze.

Aceste Plugins-uri Facebook pot fi ataşate de către operatorii paginilor web la propriile lor pagini web sau platforme web. Cu un click pe aceste Plugins-uri, utilizatorii înregistraţi pe Facebook pot în mod automat lăsa un mesaj pe profilul lor de Facebook că le place informaţia de la link-urile operatorului paginii web. Plugin-ul conectat la Facebook “comunică” pe bază curentă cu Facebook şi la accesarea paginii web trimite datele spre Facebook  – chiar dacă utilizatorul nu a făcut click pe Plugin.

Prin aşa zisă iFrame legătură browser-ul încarcă nu numai pagina web lansată, ci şi o pagină mai mică suplimentară – “pagină-în-pagină” ce conţine Plugin-ul respectiv. În cazul în care  Plugin-ul aparţine Facebook, aceasta iFrame legătură sau textul de bază provine integral din Facebook şi nu poate fi controlat sau prelucrat de către Societate.

Dacă utilizatorul nu este logat pe Facebook sau nici nu este înregistrat acolo, totuşi îi este distribuit acest cookie care nu poate fi recunoscut şi care este valabil pe o perioadă de doi ani de zile.

Dacă browser-ul ia legătura, mai târziu, cu serverul paginii sociale, “cookie”-ul se transferă şi poate ajuta la crearea de profil. În cazul utilizatorilor care se înregistrează ulterior, de asemenea este posibilă legătura cu informaţiile conţinute pe “cookie”.

Dacă utilizatorul este logat într-o sesiune curentă pe Facebook, se va transfera informaţie nu numai pentru pagina web, ci şi pentru “cookie” – fiind şi posibil ca aceste informaţii de identificare a sesiunii să fie alocate contului respectiv.

Cu privire la informaţiile despre drepturile şi posibilităţile de setare ale datelor personale, utilizatorul trebuie să se adreseze Facebook Inc. sau să urmeze instrucţiunile de protecţie a datelor personale Facebook de pe adresa: https://www.facebook.com/policy.php

Prin Add-ons utilizatorul poate bloca Facebook-Social-Plugins pentru browser-ul Dvs. folosind spre exemplu „Facebook Blocker”. Facebook Inc. prelucrează datele respectând cerinţele legislaţiei aplicabile pe teritoriul UE privind protecţia datelor personale şi pe baza clauzelor contractuale standard.

 1. Criteo –  serviciu de retargeting, analiza accesărilor paginii web a Societăţii şi a.zisele tehnologii

de direcţionare secundară oferită pentru pieţele societăţii din Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Cehia şi Romania de Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France (persoană care prelucrează date). Această tehnică permite ca utilizatorii internet care deja şi-au manifestat interesul faţă de magazinul Societăţii şi faţă de produsele sale să primească publicitate potrivită şi pe paginile web ale partenerilor Societăţii. Folosirea acestei abordări publicitare este efectuată în temeiul folosirii tehnologiei de “cookies”-uri şi analiza conduitei anterioare de utilizare. Această formă de publicitate este complet pseudonimizată şi nu prelucrează date ce permit identificarea persoanei fizice. În cadrul folosirii paginii web a societăţii, vor fi poziţionate “cookies”-uri anonime pe browserele utilizatorilor sau Criteo va putea trimite propriile cookies în fişierul cu cookies al utilizatorilor. În plus datele utilizatorilor sunt stocate în cookies după sfârşitul sesiunii browser-ului, pentru a putea fi chemate din nou dacă acest utilizator accesează din nou paginile web.

 1. RTB House – serviciu de retargeting, analiza accesărilor paginii web a Societăţii şi a.zisele

tehnologii de direcţionare secundară oferită pentru pieţele societăţii din Bulgaria, România şi Grecia de RTB House SA with business seat in Warsaw, Poland (postcode: 00-819) at Złota 61/101 (persoană care prelucrează date). Această tehnică permite ca utilizatorii internet care deja şi-au manifestat interesul faţă de magazinul Societăţii şi faţă de produsele sale să primească publicitate potrivită şi pe paginile web ale partenerilor Societăţii. Folosirea acestei abordări publicitare este efectuată în temeiul folosirii tehnologiei de “cookies”-uri şi analiza conduitei anterioare de utilizare. Această formă de publicitate este complet pseudonimizată şi nu prelucrează date ce permit identificarea persoanei fizice. În cadrul folosirii paginii web a societăţii, vor fi poziţionate “cookies”-uri anonime pe browserele utilizatorilor sau Criteo va putea trimite propriile cookies în fişierul cu cookies al utilizatorilor. În plus datele utilizatorilor sunt stocate în cookies după sfârşitul sesiunii browser-ului, pentru a putea fi chemate din nou dacă acest utilizator accesează din nou paginile web. Principalele grupuri de date pe care RTB House le prelucrează pentru AMARANDI BUSINESS în calitate de agent de publicitate sunt activitatea de navigare pe site-ul sau aplicația, informațiile de conectare pe site-ul sau aplicația în care utilizatorului i se poate afișa un anunț, date despre afișările anunțurilor și reacțiile utilizatorilor la aceștia. RTB House prelucrează datele în conformitate cu cerințele legislației aplicabile din UE privind protecția datelor cu caracter personal și pe baza clauzelor contractuale standard.

 1. Doubleclick by Google – serviciu de re-marketing şi îndreptarea conduitei prestat de Google LLC.,

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. https://www.google.de/intl/en/policiesCu acest serviciu activitatea publicitară   www.mirelli.eu ia legătura cu reţeaua publicitară Doubleclick by Google prin “cookies”. Google LLC prelucrează datele respectând cerinţele legislaţiei aplicabile pe teritoriul UE privind protecţia datelor personale şi pe baza clauzelor contractuale standard.

 1. Glami – un motor de căutare pentru produse de modă, care conectează consumatorul cu

magazinele online prin furnizarea de informații și direcționarea către bunurile oferite de aceștia, gestionate de compania comercială Inspigroup s.r.o. cu sediul social și adresa de conducere în Ulez 450/40, 118 00 Praga 1 – Mala Strana, Republica Cehă, Reg. Nr .: 24263532. Glami colectează și prelucrează informații despre produsele vizualizate și comandate prin motorul de căutare prin Glami piXel și cookie-urile aferente, pentru a personaliza Glami pentru consumatori și pentru a ajunge la produsele solicitate acestora. . Prin Glami piXel și “cookie-urile” conexe de acesta colectează date despre produsele monitorizate de utilizator de către URL-ul lor; URL-ul care a condus utilizatorul la pagina relevantă; titlul paginii deschise; ecran despărțit pe ecranul utilizatorului; datele și conținutul paginii deschise (de exemplu, numele și identificatorul produselor conținute în pagină); identificatorul și prețul produselor introduse în coșul de cumpărături; prețul total și codul de comandă. Datele utilizatorului sunt stocate în cookie-uri după încheierea sesiunii browserului, astfel încât acestea pot fi reamintite din nou la următoarele vizite pe site-uri. la articolul 17 pentru termenul „cookie-urile” relevante, trebuie avut în vedere faptul că, în cazul unei achiziții efectuate de către utilizator, datele pentru acesta vor fi stocate într-un termen nedeterminat. Toate sunt colectate și prelucrate de către și prin GlamiPixel și „cookie-urile” însoțitoare. Datele sunt date anonime și nu pot conduce la identificarea utilizatorului. Inspigroup s.r.o prelucrează datele în conformitate cu cerințele legislației UE aplicabile.

 1. Shopalike – o platformă de descoperire a produselor de modă, care conectează consumatorul cu

magazinele online prin furnizarea de informații și direcționarea către articolele oferite de aceștia,

administrată de compania Visual Meta GmbH, cu sediul social și adresa Zimmerstraße 50, c / o Schützenstraße 15 -17, 10117 Berlin, Germania. Shopalike colectează și procesează informații despre magazinul online la care a ajuns utilizatorul prin intermediul motorului de căutare, precum și despre produsele vizualizate și comandate de acesta prin intermediul cookies. Când un utilizator vizitează portalul, un cookie de sesiune este stocat pe dispozitivul său. Platforma stochează informații despre data și ora vizitei, precum și o adresă IP pseudonimă a utilizatorului. Când faceți clic pe un produs oferit de AMARANDI BUSINESS, utilizatorul este redirecționat către pagina romană sau Romana a AMARANDI BUSINESS. Informațiile relevante despre clicul utilizatorului sunt înregistrate pe serverul Visual Meta GmbH, inclusiv adresa IP a utilizatorului supranumit.Atunci când face cumpărături pe site-ul AMARANDI BUSINESS, când consumatorul a ajuns la articolele achiziționate prin Shopalike, Visual Meta GmbH va primi informații despre articolele achiziționate de utilizator, prețul net separat și total al acestora, numerele produselor produselor respective, precum și moneda, în care consumatorul a plătit. Toate datele descrise care pot fi colectate și prelucrate prin Shopalike sunt stocate pentru cele specificate la art. 18 pentru cookie-urile respective. Toate datele colectate și prelucrate de și prin intermediul cookie-urilor descrise sunt date anonime și nu pot duce la identificarea utilizatorului. Visual Meta GmbH prelucrează datele în conformitate cu cerințele legislației UE aplicabile.

 1. Mirelli.ro – o platformă care conectează consumatorul cu magazinele online, oferind informații și

direcționând către bunurile oferite de aceștia, administrată de compania AMARANDI BUSINESS.

 1. Platforma oferă o legătură între utilizatori și site-ul web al companiei pentru piața romană. Mirelli

folosește cookie-uri pe site-ul său web pentru a optimiza serviciile pe care le oferă utilizatorilor săi, pentru a monitoriza comportamentul acestora pe platformă, precum și pentru a le conecta la site-ul magazinelor ale căror articole le vizualizează.Informații despre cookie-urile utilizate pe site-ul web mirelli.eu pot fi găsite la www.mirelli.eu. Pixelul, WP Pixel, este instalat pe site-ul companiei pentru Romania, care este încărcat atunci când un utilizator ajunge pe site-ul companiei prin mirelli.eu. WP Pixel este utilizat pentru a colecta date despre interacțiunea utilizatorului cu site-ul web vizitat, și anume date de comportament, cum ar fi adresa URL a adresei de internet vizitate, o vizită la o anumită pagină a site-ului, precum și parametri suplimentari, cum ar fi numărul de identificare al produsului, categoria produsului, numele produsului produs, tip de dispozitiv, tip de browser, ora exactă de introducere a paginii, timpul petrecut pe pagină și date geografice – țară, oraș, longitudine și latitudine. Implementarea WP Pixel este complet anonimizată. mirelli.eu colectează și procesează informații despre produsele vizualizate și comandate prin intermediul motorului de căutare prin WP Pixel și cookie-uri conexe pentru a personaliza mirelli.eu pentru consumatori și a ajunge la bunurile solicitate către aceștia. Toate datele colectate și procesate de și prin WP Pixel și cookie-urile însoțitoare sunt date anonime și nu pot duce la identificarea utilizatorului. Datele sunt stocate în Romania în conformitate cu cerințele legislației UE aplicabile.

11. Seznam– Lista de căutare prin care utilizatorii pot contacta Compania, administrată de compania Lista.cz, ca, cu sediul social și adresa conducerii: Praga, Radlická 3294/10, Cod poștal: 150 00, înregistrat sub Nr.: 26168685. Platforma conectează utilizatorii și site-ul web al companiei pentru piața din Republica Cehă. Atunci când face cumpărături pe site-ul ceh al Companiei, Lista colectează și procesează informații despre produsele vizualizate și comandate prin intermediul motorului de căutare printr-un pixel instalat pe site-ul ceh al Companiei și cookie-uri aferente instalate pe site-ul Listei pentru a personaliza Lista pentru utilizatori și ajungând la mărfurile necesare acestora. Toate colectate și procesate de și prin pixelul List și cookie-urile însoțitoare sunt date anonime și nu pot duce la identificarea utilizatorului. Lista.cz, a.s., prelucrează datele în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în UE. Cookie-urile instalate sunt active până la 30 de zile, iar perioada maximă de stocare a datelor din Listă este de până la 540 de zile. Datele sunt stocate în Republica Cehă. Informații complete despre cookie-urile cu care funcționează Lista sunt disponibile la www.seznam.cz

         12. Yandex.Metrica – un serviciu de analiză web, denumit în continuare Yandex, oferit de Yandex Oy Limited Company, cu o adresă în Finlanda, și anume: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala,  Finlanda, care monitorizează și raportează traficul site-ului web. Yandex.Metrica folosește identificatori anonimi de browser care sunt stocate în cookie-uri sau tehnologii similare. Datele colectate sunt anonime și nu pot duce la identificarea utilizatorului. Acestea ajută Compania să îmbunătățească eficiența site-ului său web. Informațiile sunt stocate pe serverele Yandex din UE și Federația Rusă. Yandex prelucrează datele în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în UE și, atunci când este cazul, pe baza clauzelor contractuale standard. Informații complete despre Yandex.Metrica   și întrebări legate de datele personale pot fi găsite la www.yandex.com.

         13. Insider – serviciu de analiză web oferit de Sosyo Plus Bilgi Bil. Tehn. Dan. Hiz. Tic.A.Yu. al cărui sediu social este situat la Sultan Selim Mah. Libadiye Sok. Nu: 3 D: 1Kağıthane / İSTANBUL,  Turcia, urmărește și raportează traficul site-ului web.Insider folosește identificatori anonimi ai browserului, care sunt stocate pentru o perioadă de la 30 de minute la 1 an, în https cookies  zlcmid, ins-storage-version, ins-test-cookie, insdrPushCookieStatus, native-permission-impression, push-request-sent, migratedSDK, isVapid, Insoptout, customDataSet, ins-storage-version,  first-permission-impression, ins-gaSSId, insdrSubsId, insdrSubsIdCreateDate, campaignId-countdownId-until, insdrDH, insdrAuth, insdrPayloadComplete, ins-c sau tehnologii similare. Datele                     colectate sunt anonime și nu pot duce la identificarea utilizatorului. La fel ajută Societatea să îmbunătățească eficiența site-ului web. Informațiile sunt stocate pe serverele Insider din Statele Unite. Insider procesează datele în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în UE pe baza clauzelor contractuale standard. Informații complete despre Insider și întrebări legate de datele personale pot fi găsite pe www.useinsider.com.

 

III. SUB-REGISTRU “VÂNZĂTORI SFP”

Art. 21. În sub-registrul “Vânzători SFP” sunt prelucrate datele personale ale persoanelor fizice care oferă spre vânzare către Societatea, propriile articole, datele fiind prelucrate în temei juridic, în îndeplinirea obligaţiilor Societăţii decurgând dintr-un act normativ, anume: Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind contabilitatea, Legea privind taxele pe veniturile persoanelor fizice, Legea privind impozitul pe profit.

 

Art. 22. (1) În sub-registrul “Vânzători SFP“ sunt prelucrate următoarele categorii de date personale:

 1. prenume şi nume;
  2. CNP ale persoanelor de pe teritoriul Romania, luna şi anul naşterii pentru persoanele de pe teritoriul României.
  3. Adresa poștală;
  4. sex;
  5. telefon;

 

(2) Datele conform alin. 1 sunt prelucrate în vederea atingerii următoarelor obiective şi în baza aducerii la îndeplinire a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Societate şi vânzător, în temeiul obligaţiilor Societăţii prevăzute de Legea bulgară privind obligațiile și contractele, Legea privind contabilitatea, Legea privind taxele pe veniturile persoanelor fizice, Legea bulgară privind obligațiile și contractele.

Art. 23. (1) Datele personale din sub-registrul “Vânzători SFP” sunt prelucrate pe suport digital.

(2) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 23 din Politică sunt recrutați de vânzători înșiși în software special dezvoltat pe site-ul web al Companiei și stocate în formă electronică într-un server închiriat de Compania situată în Republica Bulgaria pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie a anului după anul.apariția raportului juridic respectiv, în temeiul art. 12, alin. 1, punctul 2 din Legea contabilă bulgară.
Art. 24. (1) Administratorul atribuie prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul art. 23, alin. 1 din prezenta Politică în sub-registrul „Vânzătorii SFP” al persoanelor angajate. Drepturile și obligațiile operatorilor de date vor fi indicate în fișa de post relevantă.

(2) În scopul trimiterii de către vânzător către Companie a bunurilor, Administratorul va furniza într-un volum minim date cu caracter personal conform art. 23, alin. 1, articolele 1, 4 și 6 pe baza unui contract de servicii de curierat, a operatorilor autorizați de servicii de curierat și poștale cu sediul în UE.

(3) În scopul stocării bunurilor, trimise de vânzătorii din Germania și Austria și pe baza contractului încheiat cu obiectul stocării bunurilor, administratorul atribuie prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul art. 23, alin. 1, articolele 1, 4 și 6 ale procesatorului său – Societate cu sediul social în Austria.

(4) Destinatarul datelor din sub-registrul “Vânzători SFP” este Agenţia Naţională de Venituri.

(5) Accesul la datele persoane ale unei persoane de la sub-registrul “Vânzători SFP” se va acorda terţilor în temeiul hotărârii judecătoreşti şi/sau în temeiul unui act normativ concret.

IV. REGISTRUL “AUDIO ÎNREGISTRĂRI”

Art. 25.(1) În această secțiune se reglementează aspecte legate de tipul de date prelucrate în registru „Audio Înregistrări ale apelurilor telefonice“, cei care prelucrează aceste date, destinatarii datelor, metoda și durata de depozitarea lor.


(2) În registrul „Audio Înregistrări ale apelurilor telefonice“ se procesează date cu caracter personal care ar putea fi colectate prin efectuarea înregistrărilor convorbirilor telefonice între angajații Administratorului și persoane fizice, precum și persoane care reprezintă unii consumatori în sensul Legii protecția consumatorilor,DIRECTIVA 2011/83 / UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13 / CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare Directiva 85/577 / CEE a Consiliului și Directiva 97/7 / CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(3) În registrul “Audio Înregistrări ale apelurilor telefonice” se procesează date personale pentru a îndeplini următoarele scopuri:


1. îndeplinirea obligațiilor Societății care decurg dintr-un act normativ și anume Legea bulgară a contabilității, Legea bulgară privind protecția consumatorilor, Legea bulgară privind impozitul pe profit, care sunt disponibile pe următorul site:
https://www.minfin.bg/en/998?p=1

 

2. executarea obligațiilor în baza unui contract încheiat la distanță cu consumatorul;


3. în scopul intereselor legitime ale Societății, cu excepția cazului în care înainte de astfel de interese sunt cu prioritate interesele sau drepturile fundamentale ale subiectul datelor.


(4) Audio înregistrările realizate de Societate sunt obiectul unei evaluări a impactului asupra protecției datelor elaborate în conformitate cu art. 35, alin. 1 din GDPR.


Art. 26. (1) În registrul “Audio Înregistrări ale apelurilor telefonice” se prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:


1. audio înregistrare a numelui și a prenumelui;
2. audio înregistrare a email-ului ;
3. audio înregistrare a adresei;
4. audio înregistrare a telefonului


(2) Datele prevăzute la alin. 1 se prelucrează pe baza îndeplinirii unui contract la distanță încheiat între Societate și un consumator, pe baza îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute în legea bulgară privind Legea obligațiilor și a contractelor, Legea contabilității, Legea privind protecția consumatorilor și / sau pe baza interesul legitim al Societății.


Art. 27. Datele personale din registrul “Audio Înregistrări ale apelurilor telefonice” se înregistrează pe un suport electronic prin crearea unui fișier de audio înregistrare.


Art. 28. (1) În scopul furnizării de servicii de telefonie virtuală sau „cloud” (Cloud based VoIP telephony) și înregistrare a tuturor convorbirilor telefonice și a mesajelor schimbate între Societatea și utilizatori și pe baza unei relații juridice contractuale între Societatea și un furnizor licențiat al serviciilor menționate, Administrator, este posibil să dezvăluie un volum minim de date cu caracter personal în temeiul art. 27, alin. 1 din prezenta politică către furnizorul de telefonie virtuală sau „cloud” (Cloud based VoIP telephony)


(2) Datele conform art. 24, al 1 sunt depozitate într-un format electronic pe servere situate în Republica Federală Germania și respectând cerințele legislației UE și SEE aplicabile privind protecția datelor. Termenul de depozitare a datelor de către procesor conform alin. 1 este de până la 6 (șase) luni.


Art. 29. (1) Administratorul însărcină prelucrarea datelor cu caracter personal conform art. 24, alin. 1 din politica actuală din registrul “Audio Înregistrări la apeluri telefonice” la angajați proprii.
(2) Accesul la datele persoane ale unei persoane de la registrul “Audio Înregistrări la apeluri telefonice ” se va acorda terţilor prin ordin al unui organ competent european de aplicare a legii, instanță și / sau pe baza unui act normativ specific.


V. DREPTURILE SUBIECTELOR /PERSOANELOR VIZATE/ LA DATE ŞI ORDINEA PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI

Art. 30. Subiectele datelor personale au următoarele drepturi cu privire la datele lor personale:

1. dreptul la informații
3. dreptul la acces;
2. dreptul la rectificare;
4. dreptul la ştergere (dreptul „de a fi uitat“);
5. dreptul de a solicita limitarea prelucrării;
6. dreptul la obiecţiuni împotriva prelucrării datelor personale;
7. dreptul ca subiectul să nu fie obiect al unei hotărâri ce se bazează numai pe prelucrarea automatizată ce include profilarea.

 

Art. 31. (1) În legătură cu dreptul prevăzut la art. 31, articolul 1 de mai sus, fiecare persoană fizică vizată subiect al datelor personale are dreptul să primească informaţii despre administratorul datelor personale, precum şi despre prelucrarea datelor sale personale. Aceste informaţii includ:

1.   datele de identificare ale administratorului precum şi coordonatele de legătură cu acesta, inclusiv coordonatele de legătură cu persoana responsabilă cu protecţia datelor;
2.obiectivele şi temeiul juridic pentru prelucrare;
3.destinatarii sau categorii de destinatari ai datelor personale, dacă există;
4. intenţia administratorului de a preda datele personale către o parte terţă (dacă este aplicabil);
5.termenul de stocare al datelor personale;

6. existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri (dacă este aplicabil);

7. Informaţii privind toate drepturile pe care subiectul /persoana vizată/ le are și modalitățile de exercitare a acestora;

8. dreptul la plângere adresată autorităţii de supraveghere.

(2) Informaţiile conform alin. 1 nu vor fi oferite dacă subiectul datelor deja dispune de aceste informaţii.

(3) La transmiterea unei cereri de informaţii din partea subiectului datelor, în ordinea alin. 1, Societatea împreună cu angajatul responsabil cu protecţia datelor personale conform art. 23 din Politică, va efectua verificarea necesară şi va oferi un răspuns cu informaţiile solicitate în termen de până la 14 (paisprezece) zile, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile din data primirii cererii. La nevoie acest termen poate să fie prelungit cu încă două luni, având în vedere complexitatea şi numărul cererii de la o anumită persoană. Societatea va informa persoana privind orice asemenea prelungire în termen de o lună din data primirii cererii, indicând şi motivele întârzierii. Cererea trebuie să conţină identificarea persoanei (numele complet şi CNP pentru cetăţenii bulgari iar pentru tot restul persoanelor cetăţeni ai altor state membre UE – numele şi data naşterii), descrierea cererii, forma preferată pentru acordarea de acces la date personale, semnătură, data, e-mail, adresă de corespondenţă şi procură cu semnătură notarială, în cazul în care cererea va fi depusă de o persoană împuternicită. Societatea nu este obligată să răspundă la o cerere în cazul în care nu va fi în stare să identifice subiectul datelor.Cererea se înregistrează într-un registru separat de intrare al Societății și poate fi depusă într-unul din următoarele moduri: а) prin cale electronică la următoarea adresă de e-mail: mirellicompany@gmail.com .

b) la faţa locului, la biroul Societăţii amplasat în  DRUM BINELUI 205D Et. 1 Ap. 2, Bucuresti, Sectorul 4 Bucuresti, sau c) prin poştă la adresa de management al societăţii:  DRUM BINELUI 205D Et. 1 Ap. 2, Bucuresti, Sectorul 4 Bucuresti.

(4) Raportul va fi oferit într-un singur exemplar subiectului de date, cu titlu gratuit. Pentru copiile suplimentare solicitate de subiectul de date sau în cazul cererilor excesive din partea subiectului mai ales sub aspectul repetitivităţii, societatea poate aplica o taxă rezonabilă în cuantumul cheltuielilor administrative făcute.

(5) În cazul în care se pune la dispoziţie o copie după datele personale, Societatea nu va putea divulga următoarele categorii de date:

 1. datele personale ale terţilor, cu excepţia cazurilor în care aceştia nu şi-au exprimat consimţământul explicit în aceasta vedere;

2.     datele ce reprezintă secret comercial, proprietate intelectuală sau informaţii confidenţiale;

3. alte informaţii protejate conform legislaţiei aplicabile.

(6) Temeiul şi exagerarea unei cereri va fi stabilită în mod separat pentru fiecare caz în parte, de Societate.

(7) În cazul în care se refuză furnizarea de acces la datele personale Societatea îşi va argumenta refuzul şi-l va informa pe subiectul datelor privind dreptul acestuia de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Art. 32. (1) Subiecţii datelor pot solicita ca datele lor personale prelucrate de Societate să fie corectate în cazul în care acestea sunt incorecte sau nu sunt pline.

(2) În cazul în care se va onora cererea de corectare a datelor personale, Societatea va informa destinatarii datelor către care au fost divulgate aceste date.

(2) Drepturile prevăzute la alin. 1 se exercită prin depunerea unei cereri prin ordinul art. 32, alin. 3. din Politică.

Art. 33. Fiecare persoană fizică vizată subiect a datelor personale, are dreptul de a solicita ştergerea datelor sale, aşa zisul “drept să fii uitat”, dacă este prezentă una dintre următoarele condiţii:

1.   datele personale ale persoanei nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost strânse sau prelucrate într-o altă modalitate;

2.   subiectul datelor îşi retrage consimţământul pe care se bazează prelucrarea datelor şi nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;

3. subiectul datelor obiectează împotriva prelucrării şi există temei legali pentru prelucrare care să aibă întâietate;

4. datele personale au fost prelucrate în contradicţie cu prevederile legii;
5. datele personale trebuie şterse pentru a se respecta obligaţia juridică conform legislaţiei UE sau conform legislaţiei unui stat membru care să se aplice faţă de administrator;
6. datele personale au fost strânse în legătură cu oferirea de servicii către societatea informaţională a copiilor şi consimţământul este oferit de purtătorul drepturilor părinteşti cu privire la copil.

 

(2) Drepturile prevăzute la alin. 1 se exercită prin depunerea unei cereri prin ordinul art. 32, alin. 3.

Art. 34. (1) Fiecare persoană fizică vizată care este subiectul datelor personale, are dreptul de a limita prelucrarea datelor sale personale de către operator, însă în acest scop sunt necesare condiţii concrete printre care:

 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor;
  2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  4. persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazurile prevăzute de alin. 1, p. 1 restricţionarea prelucrării se face pentru o perioadă care să permită operatorului de date să verifice exactitatea datelor personale.

(3) Dreptul conform alin. 1 se va exercita prin trimiterea unei cereri în ordinea art. 32, alin. 3.

Art. 35. (1) Fiecare persoana fizică vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite sau de a solicita transferul acestora aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe obligaţie contractuală şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) Drepturile prevăzute la alin. 1 se exercită prin depunerea unei cereri prin ordinul art. 32, alin. 3.

Art. 36. (1) Persoana vizată are dreptul la contestaţie împotriva prelucrării datelor sale personale de către Societate, dacă datele sunt prelucrate în baza unuia dintre următoarele temei:

 1. prelucrarea este necesară pentru implementarea unei sarcini de interes public sau în cadrul implementării unor atribuţii oficiale încredinţate operatorului;
  2. prelucrarea este necesară în scopuri legate de interesele legitime ale Societăţii sau a unei părţi terţe;
  3. prelucrarea datelor include profilarea.

(2) Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Art. 37. (1) Fiecare persoană fizică vizată subiectul datelor personale are dreptul de a fi înştiinţată, iar Societatea este obligată să înştiinţeze persoana vizată în caz de încălcare a securităţii datelor personale şi în situaţia în care există probabilitatea ca aceasta încălcare să dea naştere unui risc major pentru drepturile şi libertăţile persoanei vizate.

(2) Înştiinţarea prevăzută de alin. 1 urmează a se efectua fără întârzieri nenecesare şi în timp util după depistarea încălcării securităţii şi va conţine descrierea naturii încălcării securităţii datelor personale, indicându-se natura încălcării, numele şi coordonatele de legătură cu angajatul responsabil cu protecţia datelor, urmările de la încălcare şi măsurile întreprinse de Societate pentru rezolvarea încălcării şi pentru reducerea eventualelor consecinţe nefavorabile.

Art. 38. În cazul încălcării drepturilor dvs sau a legilor aplicabile privind protecția datelor personale, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la autoritatea competentă pentru protecția datelor din țara dvs. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul ANSPDCP: https://www.dataprotection.ro/.

Versiune din iulie 2021

PUTEȚI GESTIONA SETĂRILE COOKIE-URILOR AICI

 

 

Casa de cadouri Mirelli